ESG - inwestowanie odpowiedzialne społecznie

W swojej działalności inwestycyjnej chcemy być podmiotem, który uwzględnia odpowiedzialne inwestycje oraz zrównoważony rozwój. Przez odpowiedzialne inwestycje rozumiemy czynniki określane skrótem ESG, czyli:

environmental

środowisko

social

społeczeństwo

governance

ład korporacyjny

governance

governance

environmental

environmental

social

social

governance

governance

environmental

environmental

Przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju rozumiemy takie sytuacje, warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które mogłyby mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Wierzymy, że czynniki ESG istotnie wpływają na wyniki inwestycyjne. Dlatego, w jak największym stopniu uwzględniamy je w analizie finansowej oraz alokacji aktywów. Stosujemy je proporcjonalnie i dopasowujemy do produktów finansowych oraz usług inwestycyjnych.

Strategię przygotowaliśmy zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

proces inwestycyjny

W ramach procesu inwestycyjnego, mTFI wprowadziło ocenę ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Ocena ta ma pomóc:

realizować cele zrównoważonego rozwoju,

osiągać najlepsze wyniki inwestycyjne dla klientów w ramach dostępnych możliwości inwestycyjnych przy założeniu spójności z celami inwestycyjnymi klienta/ strategii.

Regularnie śledzimy trendy w zakresie raportowania i wyników inwestycyjnych poszczególnych branż, sektorów i spółek pod kątem czynników ESG. Włączamy je do bieżących analiz.

W ramach Strategicznego Komitetu Inwestycyjnego, który działa w mTFI, wyodrębniliśmy zespół ds. ESG. Integruje on wyniki analizy pod kątem ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i ich wpływu na przyszłe kierunki inwestycyjne i alokację aktywów.

Komitety inwestycyjne mogą wykluczać aktywa i instrumenty finansowe ze względu na potencjalną niezgodność z celami zrównoważonego rozwoju. Niektórych instrumentów nie da się jednoznacznie zaklasyfikować i dlatego mTFI wypracowuje rozwiązania, które pozwolą:

Identyfikować ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Wykluczać instrumenty finansowe z list transakcyjnych stanowiących podstawę dla zarządzających przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

mTFI prowadzi szczegółowe analizy dla strategii inwestycyjnych, których celem jest inwestowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu możemy:

Wykluczać najbardziej szkodliwe branże i aktywa

Stosować pozytywną selekcję (best-in-class), na podstawie możliwie obiektywnych kryteriów inwestycyjnych

nota prawna

mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000902210, NIP 5272959386, REGON 389092615, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych)(dalej: „mTFI”) prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz świadczenia usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz podlega jej nadzorowi.

mTFI S.A. informuje, że dane zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, a służą wyłącznie celom informacyjnym lub reklamowym. Przedmiotowe informacje nie stanowią także usługi doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego ani podatkowego i nie powinny być traktowane jako jakiekolwiek rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

© 2024 mTFI